(نام و نام خانوادگی (الزامی

  تلفن تماس (الزامی)

  هتل مکان ستاره خدمات دو نفره تک نفره کودک اقدامات
  Reydel Aksaray
  9,400,000 10,930,000 9,010,000 رزرو
  Grand Milan Aksaray
  9,590,000 10,930,000 9,010,000 رزرو
  Kayamadrid Aksaray
  9,790,000 11,420,000 9,010,000 رزرو
  Monopol Pera
  10,180,000 12,290,000 9,110,000 رزرو
  Neva Flat Beyoglo
  10,280,000 12,490,000 9,110,000 رزرو
  Maroon Tomtom Pera
  10,280,000 12,490,000 9,110,000 رزرو
  Atro Dolapdere
  10,470,000 12,880,000 9,110,000 رزرو
  Actual Life Aksaray
  10,570,000 13,070,000 9,110,000 رزرو
  Cumbali Plaza Dolapdere
  10,670,000 12,980,000 9,110,000 رزرو
  Maroon Pera Pera
  10,860,000 13,660,000 9,590,000 رزرو
  The Hubi Dolapdere
  10,960,000 13,850,000 9,010,000 رزرو
  Pera Rose Pera
  11,150,000 14,240,000 9,110,000 رزرو
  City Center Taksim
  11,250,000 14,470,000 9,540,000 رزرو
  Tulip City Pera
  11,350,000 14,630,000 9,110,000 رزرو
  Dora Dolapdere
  11,450,000 14,930,000 9,110,000 رزرو
  Euro Plaza Taksim
  11,540,000 15,020,000 9,500,000 رزرو
  Grand Halic Ttaksim
  11,640,000 15,220,000 9,500,000 رزرو
  White Monarch Sisli
  11,640,000 15,220,000 9,500,000 رزرو
  Feronia Taksim
  11,930,000 15,800,000 9,500,000 رزرو
  Grand De Pera Pera
  12,030,000 16,000,000 10,960,000 رزرو
  Nova Plaza Park Taksim
  12,050,000 16,070,000 10,550,000 رزرو
  Adelmar Taksim
  12,230,000 16,390,000 11,930,000 رزرو
  Dora Pera Pera
  12,230,000 16,290,000 10,670,000 رزرو
  Plazzo Donieti Pera
  12,420,000 16,780,000 10,080,000 رزرو
  Taxim Express Beyoglu
  12,420,000 16,780,000 9,010,000 رزرو
  Taxim Lounge Taksim
  12,520,000 14,930,000 9,980,000 رزرو
  Eresin Taksim Taksim
  12,760,000 17,480,000 10,550,000 رزرو
  Mercure Bomonty Bomonty
  12,860,000 17,680,000 9,640,000 رزرو
  Cron Plaza Harbiye Sisli
  12,860,000 17,680,000 9,640,000 رزرو
  The Public Beyoglu
  13,060,000 18,080,000 10,040,000 رزرو
  Richmond Taksim
  13,260,000 18,490,000 9,840,000 رزرو
  Central Palace Taksim
  13,490,000 18,920,000 9,590,000 رزرو
  Grand Cavahir Sisli
  13,690,000 19,220,000 9,590,000 رزرو
  Ramada Plaza City Center Osmanbey
  13,760,000 19,490,000 9,740,000 رزرو
  Grand Oztanic Taksim
  13,760,000 19,590,000 10,850,000 رزرو
  Lazzoni Sultuce
  13,880,000 19,700,000 10,080,000 رزرو
  The Craton Mecidiykoy
  14,060,000 19,890,000 10,150,000 رزرو
  Nova Plaza Crystal Taksim
  14,170,000 20,300,000 10,040,000 رزرو
  Occidental Taksim
  14,270,000 19,890,000 11,650,000 رزرو
  The Artisan Taksim
  14,570,000 21,100,000 10,550,000 رزرو
  Elite Worldprestige Taksim
  14,570,000 20,090,000 10,040,000 رزرو
  Sheraton City Center Dolpdere
  14,570,000 21,100,000 9,640,000 رزرو
  Elite World Taksim Taksim
  15,570,000 23,110,000 10,150,000 رزرو
  Hiltoon Bakirkoy Bakirkoy
  15,670,000 23,310,000 0 رزرو
  Titanic City Taksi̇m
  16,070,000 23,110,000 11,050,000 رزرو
  Point Taksim
  17,080,000 25,120,000 10,040,000 رزرو
  Hilton Bomonti Bomonti
  18,490,000 28,940,000 0 رزرو
  Hilton Bosphorous Taksim
  19,490,000 31,050,000 10,650,000 رزرو
  Swissotel The Bosphorous Besiktas
  28,130,000 48,230,000 11,650,000 رزرو