اطلاعیه ها

جدول کنسلی بلیط های سیستمی پروازهای داخلی

توجه : مسافر گرامی حتما قبل از خرید جهت اطلاع از قوانین کنسلی بلیط پرواز داخلی شناسه نرخی خود را با جدول ذیل مطابقت دهید تا از قوانین کنسلی آن مطلع باشید و در صورت نیافتن کلاس نرخی مورد نظر با پشتیبانی بعثت سیر ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

 
ایرلاین کلاس (شناسه) نرخی از زمان صدور تا 12ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 1 روزقبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت تا 30 دقیقه قبل پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
آسمان D-I-Z بیزینس ۳۰٪ ۵۰٪
Y-V-S-U-R-X-Q-N-T-M-O ۴۰٪ ۶۰٪
L-K-H-B ۵۰٪ ۷۰٪
E ۱۰۰٪
ایران ایر V-Y-C-J-Q-M-N-L-O-I-K-S-X ۳۰٪ ۶۰٪
ماهان S-X-T-V-Q-P-R-Y-B-BH ۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪
L ۱۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪
N-WA-WW-W-WQ-WS ۲۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪
C-CC ۳۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪
I ۲۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
U ۹۰٪ ۹۵٪
تابان ZZ-LL-MM-AA-II-PP-FF-KK-DD
NN-BB-WW-JJ-SS-OO-QQ-EE-UU
T-Y-R-V-Z-L-M-A-I-P-F-K-D-N-B
۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
W-J-S-O-Q-E-U-H-X ۱۰۰٪
کاسپین W-WF-WB-N-NF-NB-X
S-SF-JD-JH-JB-JF-J
H-HF-P-PF-PB-R-QH-QD
RF-RB-RH-RD-RE-Z-ZF
ZB-ZH-ZD-Q-QF-QB
۳۰٪ ۵۰٪
M-ML ۴۰٪ ۷۰٪
LH-LB-LF-L-LL-KF-K-KL ۵۰٪ ۸۰٪
I-IE-IH-IB-IF-D-U-F-A-V ۱۰۰٪
کارون (نفت سابق) U-D-R-O-M ۳۰٪ ۵۰٪ ۶۵٪
F-E-X-Z-H-W ۵۰٪ ۷۰٪
L-LP-P-B-S-Y-N ۵۰٪ ۷۰٪
NQ-Q-K-V-I-J ۵۰٪ ۱۰۰٪
پویا ایر همه ۳۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪
زاگرس
Z-X-F-I-T-U-A-FV-ZD-ZF-ZI-ZL-XD
XF-XI-XL−XY-FD-FF-FI-FL-FN-FQ-FS
FU-FW-ID-IF-TD-TF-UD-UF-AD-AF
۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
B-D-E-S-M-N-R-BD-BF
BI-DD-ED-EF-MD-ND-RD
۳۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪
H-Q-L-P-V-Y-K-HD-QD-LD-CO
CV-CI-CD-VF-PD-VD-YD-KD
۵۰٪ ۷۰٪ ۹۰٪
وارش WI-LL-LI-LW-LV-LU-LS-LT
LF-LR-LQ-LP-LN-LM-LK-LE
LD-LB-LY-LG-LH-LZ-LO-D
۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۹۰٪
SS-SW-SV-SU-SR-SQ-SN
SM-SK-SE-SD-SB-SH-SY
۲۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪
HL-HO-HP-HT-HZ-HH-HW
HV-HU-HR-HQ-HN-HM-HI-HE
HD-HB-HS-HF-HJ-HG-HY
۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل پرواز تا ۲ ساعت قبل از پرواز از ۲ ساعت قبل پرواز به بعد
 
ایرلاین کلاس (شناسه) نرخی از زمان صدور تا 12ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 1 روزقبل پرواز تا 2 ساعت قبل پرواز از 2 ساعت قبل پرواز به بعد
قشم ایر A-R-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
V-M-Q-K-N-S ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
D-U-L ۱۰۰٪
 
ایرلاین شناسه نرخی از زمان صدور تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز از ۴۸ ساعت تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت مانده به پرواز به بعد
معراج U-UB-UD-UE ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
X-V-Q-N ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
M-L-K-H ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
B-Y-S-E ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪
W-O-R-A ۱۰٪ ۲۰٪ ۳۰٪
 
ایرلاین شناسه نرخی از زمان صدور تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز از ۷۲ ساعت تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز از ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
سپهران P-V-PV-LV-L-T-Q-E-O-S-H-A-M-B-R-I-J-K-Z-D-Y ۳۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۸۵٪
امکان استردادوجه تا۳۰ روز بعد از پرواز در صورت درخواست
G-N-X-F-U-W-GB-NB-XB-FB-UB-WB ۹۵٪ ۹۵٪ ۹۵٪ ۹۶٪
امکان استردادوجه تا ۷ روز بعد از پرواز در صورت درخواست
 
ایرلاین شناسه نرخی از زمان صدور تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز از ۳ ساعت مانده به پرواز
آتا P-H-J-Y-R-N-X-L-M-V-O-B-A-Q-K-D-W-F-E-U ۳۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
 
ایرلاین شناسه نرخی تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
کیش ایر RQ-RX-R-P-F-S-Y-B-H ۲۰٪ ۴۰٪
K-L-N-Q-M-X-V ۲۵٪ ۵۰٪
 
ایرلاین (پرواز های داخلی) شناسه نرخی تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جاماندن از پرواز
ایران ایرتور V-M-H-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
C ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
 
ایرلاین (پرواز های خارجی) شناسه نرخی تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۸ ساعت قبل از پرواز جاماندن از پرواز
ایران ایرتور V-M-H-Y ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
D-C-J ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
 
ایرلاین شناسه نرخی تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
ساها شرایط استرداد پروازهای داخلی هواپیمایی ساها به غیر از مسیرهای کیش، قشم، چابهار(مناطق آزاد).
Y-YS-YQ-YN-YM-YH-YF-YE-YD-YB-W-WN-WM-WH-WF
WE-WD-WB-V-VN-VM-VH-VF-VE-VD-VB-S-SN-SM-SH-SF
SE-SD-SB-Q-QN-QM-QH-QF-QE-QD-QB
۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
N-NN-NM-NH-NF-NE-ND-NB-M-MN-MM-MH-MF-ME-MD-MB-L
LN-LM-LH-LF-LE-LD-LB-K-KN-KM-KH-KF-KE-KD-KB
۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
H-HN-HM-HH-HF-HE-HD-HB-E-EZ-EW-EV-ES ۶۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
EQ-EN-EM-EL-EK-EH-EF-EE-ED-EB ۱۰۰٪

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *