• انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, jpeg, tif.
    امکان بارگزاری فایل به صورت zip یا rar نمی باشد. فرمت های قابل قبول : jpg/png/pdf/jpeg/tif